Algemene voorwaarden Wu Xing Studio

Wu Xing Studio verleent geen medische massagebehandelingen. Bij medische klachten dient cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.

Opdrachtgever/cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van Wu Xing Studio en deze kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan massagebehandelingen en/of gebruikmakend van de diensten van Wu Xing Studio voortvloeien.

Intake en uw gezondheid: Is er sprake van medische klachten, is cliënt in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt medicijnen dan dient cliënt dit door te geven aan Wu Xing Studio. Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, is het in uw belang dit te melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden. Cliënt blijft verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid aan Wu Xing Studio.

Alle bedrijfsmatige, persoonlijke en/of medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt.

Wu Xing Studio behoudt zich het recht voor een cliënt van behandeling uit te sluiten.

Wu Xing Studio geeft op geen van haar diensten garantie. Klachten kunnen binnen twee weken na de behandeling schriftelijk worden ingediend, per e-mail of per post.

Annulering van een behandeling is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of per e-mail, mogelijk. Hierna worden de kosten van de gevraagde behandeling in rekening gebracht . Wu Xing Studio behoudt zich het recht voor een opdracht te annuleren, indien er naar het oordeel van Wu Xing Studio geen sprake is van een hygiënische situatie, of andere onaanvaardbare omstandigheden. 

Iedereen die gebruik maakt van de diensten van Wu Xing Studio verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Wu Xing Studio, door het boeken van een afspraak.

Wu Xing Studio behoudt zich het recht ten alle tijden de toegang te ontzeggen zonder opgaaf van reden.

Wu Xing Studio stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom het gebouw van de behandelingen.

Wu Xing Studio is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar overeenkomsten en/of andere verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke bijzondere oorzaak/omstandigheid, die in redelijkheid niet geacht kan worden voor het risico van Wu Xing Studio te komen. Wu Xing Studio heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. In geen geval is Wu Xing Studio verplicht enige boete of schadevergoeding te betalen.

Opdrachtgever/cliënt dient tijdig aanwezig te zijn op overeengekomen locatie en tijdstip.

Tussentijdse wijziging in Wu Xing Studio en andere voorwaarden zijn mogelijk.